Mapa nerobrazuje přesnou polohu země ale časové pásmo do kterého spadá.

Slovník na cestu do Rakúska

Slovensko-nemecký slovník malého typu obsahuje približne 27 000 hesiel a tvorí prakticky pendant k nemecko-slovenskému slovníku dr.A.Sandanyho a kolektívu. Oproti tomuto slovníku je však slovensko-nemecký slovník rozšírený o nové výrazy a slová, ako i o bežnú frazeológiu. Vzhľadom na rozsah slovníka nemohol výber slov prihliadnuť na potreby všetkých používateľov slovníka a obsiahnuť všetky odbory ľudskej činnosti a vedy, ako i všetky štýlové roviny. Napriek tomu je rozsah slovníka dostatočný na to, aby zahrnul aj najpoužívanejšie slová vedeckého štýlu, odborné výrazy ( pokiaľ nie sú úzko špecializované ), najfrekventovanejšie dialektizmy a hovorové výrazy. V slovníku sú zahrnuté aj výrazy typické pre rakúsku nemčinu, nakoľko pre blízkosť tejto krajiny je priamy i nepriamy styk s ňou veľmi živý a používatelia slovníka sa s týmito výrazmi nezriedka stretnú na cestách po Rakúsku. Okrem jednoduchých slov a ich ekvivalentov obsahuje slovník i exemplifikáciu, zložené slová, idiómy a bežnú frazeológiu. Pri spracovaní slovníka platí zásada, že každé slovo tvorí jedno heslo, to znamená, že i jednotlivé slová odvodené od toho istého základu sú zaradené ako samostané heslá. K istému hniezdovaniu došlo jedine pri slovesách a ich zvratných variantoch. Slovník obsahuje pri každom slove najdôležitejšie gramatické tvary, čo uľahčuje jeho používanie, i keď sa samozrejme predpokladá základná znalosť nemeckej gramatiky. Cieľom pri spracovaní slovníka bolo zachytiť slovnú zásobu, ktorá by odzrkadľovala súčasný stav vývinu jazyka tak v Nemecku, ako aj v ostatných, po nemecky hovoriacich krajinách. Slovník svojím výberom slov, usporiadaním a spracovaním je dobrou pomôckou všetkým záujemcom o nemčinu.

Tweet

Zdieľať