Rusko (Novosibirsk, Omsk)

Rusko (Samara)

Mapa nerobrazuje přesnou polohu země ale časové pásmo do kterého spadá.

Ruský slovník

Rusko-slovenský a slovensko ruský slovník vydaný Slovenským pedagogickým nakladateľstvom v Bratislave má predovšetkým slúžiť našej školskej mládeži. Slovník je spracovaný so zreteľom na praktické potreby. Malý rozsah slovníka si vyžiadal prísny výber slov. Slovník obsahuje spisovné slová z neutrálnej štylistickej vrstvy, slová hovorové a najbežnejšie termíny z niektorých dôležitých odborov. Neobsahuje slová zastarané, štylisticky príznakové ani úzko odborné, ako ani odvodeniny, ktoré sa tvoria pravidelne. Snahou redakcie bolo vytvoriť slovník praktický a pri prísnom zachovávaní zásad vedeckej lexikografie má tento slovník podať na malom priestore veľký počet potrebných a živých slov. Slová, ktoré majú v ruštine a v slovenčine rovnaké znenie a rovnaký význam, uvádzajú sa iba v tom prípade, ak majú nejaké zvláštnosti, napr. odchylnú frazeológiu alebo pravopis. Slová, o ktorých sa dá predpokladať, že sú v ruskom texte bezprostredne zrozumiteľné, úmyselne sa vynechávajú pre úsporu miesta v slovníku. Výber slov, zahrnutých do tohto slovníka, bol vykonaný veľmi starostlivo. Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník je spracovaný prístupným spôsobom, dbá predovšetkým na to, aby sa v ňom používateľ mohol rýchlo a ľahko orientovať. Slovníková časť obsahuje len najnutnejšie gramatické údaje, a to také, ktoré sú potrebné pre zaradenie daného slova do určitého vzoru. Vzory sú vyskloňované alebo vyčasované v stručnom náčrte gramatiky, ktorý je pripojený k slovníku. Okrem toho slovník podáva v krátkej konverzácii najbežnejšie konverzačné frázy, pozdravy a oslovenia, ako i niektoré zvláštnosti ruskej korešpondencie v porovnaní so slovenskou.

Tweet

Zdieľať